MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusu Kimliği:
………….adresinde bulunan ve …………Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde ………………… sicil numarası ile kayıtlı olan …………. (“Platform”)’dır.
 1. Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu:
 • Kimlik Bilgisi : Ad, soyad, T.C. kimlik numarası, unvan, rumuz gibi
 • İletişim Bilgisi : E-posta adresi, yerleşim adresi, telefon numaraları gibi
 • Finans Bilgisi : Vergi kimlik numarası, vergi dairesi gibi
 • Eğitim Bilgisi : Performans değerlendirilmesi, sertifika ve ödül belgeleri gibi
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar : Platform’a konulan katılımcı fotoğrafları, eğitimler sırasında katılımcılar tarafından gönderilen video, ses kayıtları gibi
 • Hukuki İşlem Verisi : Yetkili kamu kuruluşları ile yapılan adli yazışmalarda bulunan bilgiler gibi
 • İşlem Güvenliği Bilgisi : Kullanıcı IP, Mac ID, cihaz adı bilgileri gibi
 • Talep Bilgisi : Talep, yorum ve süreç değerlendirme bilgileri gibi
 1. Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde, Hangi Amaçlarla Kullanıldığı ve Hukuki Sebepleri
Veri KategorisiVeri İşleme AmacıVeri İşlemenin Hukuki Sebebi
Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Finans Bilgisi, Hukuki İşlem Verisi, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Eğitim Bilgisi– Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
– Denetim / etik faaliyetlerinin yürütülmesi
– İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
– Organizasyon ve etkinlik yönetimi
– Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
– Mal / Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi
– Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması
Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Talep Bilgisi, Görsel ve İşitsel Kayıtlar– Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
– Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
– İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi
KVKK m.5 f.2 f bendi;
Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Talep Bilgisi– İş tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesiKVKK m.5 f.1 Açık Rıza
Hukuki İşlem Verisi, İşlem Güvenliği Bilgisi– Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi
– Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
– Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması
 1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Alıcı GrubuAktarım AmacıAktarımının Hukuki Sebebi
Yetkili Kurum ve Kuruluşlar – Mevzuattan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
– Resmi birimlerin bilgilendirilmesi
– Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
KVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması
Yurt içi ve/veya Yurt dışında kurulu Tedarikçi (E-posta hizmeti tedarikçisi)– Kişilere e-posta aracılığıyla iletilen konulara dair nitelikli hizmet almasının sağlanması
– Etkinlik/ duyuruların yayınlanması
– Organizasyon ve etkinlik yönetimi
KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması
Yurt içi ve/veya Yurt dışında kurulu Tedarikçi (Veri depolama tedarikçisi)– Belgelerin depolanmasıKVKK m.5 f.2 f bendi;
Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati
Yurt içi ve/veya Yurt dışında kurulu Tedarikçi (Ödeme sistemi tedarikçisi)– Mal / Hizmet satış süreçlerinin yürütülmesiKVKK m.5 f.2 ç bendi; Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması
Yurt içi ve/veya Yurt dışında kurulu Tedarikçi (İletişim tedarikçisi)– Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi
– İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
KVKK m.5 f.2 c bendi; Sözleşmenin Kurulması ve İfası ile İlgili Olması
Herkese açık– Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi
– Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi
KVKK m.5 f.1 Açık Rıza
 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Platform’a ilettiğiniz yönteme bağlı olarak fiziki veya elektronik ortamda toplanmakta ve yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmekte ve aktarılmaktadır.
 1. İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri
KVKK m.11 uyarınca ilgili kişi sıfatıyla tarafımıza başvurarak;
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen; amaç, süre ve meşrutiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz. Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmak için yazılı olarak ……………………adresine veya info@rustemtemriyev.com elektronik posta adresine elektronik posta yoluyla müracaat edebilirsiniz. Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.
Menü